Eleonora Chenkova Yolagel

Freshworks Regional Sales Manager, Eastern Europe & Turkey

Eleonora Chenkova Yolagel

Freshworks Regional Sales Manager, Eastern Europe & Turkey

Biography

All session by Eleonora Chenkova Yolagel